Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości

Karta Praw Klienta

Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości, przedstawiona została przez Polską Federację Rynku Nieruchomości po raz pierwszy w listopadzie 2006 roku, na XII Kongresie Rynku Nieruchomości. Wtedy to kartę podpisały pierwsze Stowarzyszenia
i pierwsze Firmy związane z zawodem Zarządcy i Pośrednika nieruchomości.

Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości, to dokumentem określającym najwyższe standardy świadczenia usług zarządzania nieruchomościami. Firma będąca członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zatrudniająca licencjonowanych zarządców nieruchomości będących członkami stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dobrowolnie wyraża zgodę na stosowanie standardów określonych w Karcie, poddając się w całości i bez zastrzeżeń rygorom wynikającym z treści Karty oraz regulaminu jej stosowania.

Firma, która dobrowolnie przyjęła "Kartę Praw Klienta" zobowiązała się tym samym do poinformowania swoich Klientów o tym jak bogatą usługę mają prawo otrzymać od Firm, w których pracują Zarządcy należący do Stowarzyszeń skupionych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, oraz do umożliwienia im skorzystania z takiej usługi.

Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości:

  Każdy Klient ma prawo być obsługiwanym przez zarządcę, który:

 • - Reprezentuje interesy zleceniodawcy;
 • - Dołożył starań, aby dokładnie poznać i zrozumieć potrzeby i cele działania swojego zleceniodawcy;
 • - Doskonale zna rynek i trendy dotyczące zleconej do zarządzania nieruchomości;
 • - Dostarcza swemu zleceniodawcy wszystkich istotnych informacji, mających wpływ na możliwość osiągnięcia celu Klienta;
 • - Realnie ocenia możliwość zrealizowania kontraktu poprzez opracowanie i realizowanie planu zarządzania;
 • - Zapewni nieruchomościom zleceniodawcy profesjonalny marketing przy wynajmie;
 • - Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

  Klient ma prawo do otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • - Zarządcy odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie zobowiązania zawartego w umowie o zarządzanie;
 • - Zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy i przedsiębiorcy za ewentualne szkody wyrządzone w związku zarządzaniem nieruchomością;
 • - Zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie;
 • - Klient ma zawsze prawo żądać wystawienia faktury za czynności zarządzania wynikające z umowy.

Jak sprawdzić, czy dana Firma posiada licencję na posługiwanie się znakiem "Karta Praw Klienta"?

Należy wpisać nazwę firmy lub adres jej strony internetowej w okienku wyszukiwarki znajdującej się na stronie www.pfrn.pl , bądź też sprawdzić w spisach firm, które przyjęły tę Kartę. Spisy te sporządzone są w układzie terytorialnym, a firmy umieszczone są w kolejności przyjmowania Kart.

PLIKI DO POBRANIA:

KARTA PRAW KLIENTA

Druk Karty w PDF do pobrania i wydrukowania na kolorowej drukarce.