Oferta

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane.

Konieczność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązuje od 1 stycznia 2009r. Świadectwo należy wykonać dla każdego budynku lub lokalu oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).
Źródło: http://www.mi.gov.pl/

Korzystając z posiadanych uprawnień oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w pełnym zakresie obiektów dla których nałożony jest obowiązek posiadania stosownego dokumentu.

Wykonując zlecenie, zapewniamy minimum jedną wizytę na obiekcie podlegającemu audytowi oraz rzetelne sprawdzenie zgodności stanu faktycznego nieruchomości z dostarczoną dokumentacją techniczną. Świadectwa sporządzamy wspierając się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, co w znacznym stopniu skraca czas oczekiwania na dokument końcowy.

INFORMACJA PRAWNA ( pliki do pobrania)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 224 poz. 1802).

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279).

USTAWA z dnia 19 września 2007r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 191, poz. 1373).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - tekst ujednolicony.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2008r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r.

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.